روند اجرایی مسابقه

روند اجرایی مسابقه

فلوچارت اجرائی مسابقات طراحی
– لازم به ذکر است به طرح هایی که بعد از تاریخ ۲۷/۱۲/۹۴ به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.