روایت تصویری بازدید دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی به همراه دکتر سپهری از غرفه طراحان شرکت کننده در مسابقه IranStar

روایت تصویری بازدید دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی به همراه دکتر سپهری از غرفه طراحان شرکت کننده در مسابقه IranStar