برگزاری نشست توسعه صادرات با رویکرد صنعت بسته بندی

مهندس مودودی مشاور وزیر و قائم مقام سازمان توسعه تجارت

12

امروزه بحث صادرات نفت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. چون بحث نفت به دوران نهایی خود رسیده و دوران پسا نفتی به نوعی در حال شکل­گیری می باشد. به این دلیل ضروریت مدیریت بهینه و بهره گیری مناسبتر از صادرات غیر نفتی حتی بیشتر خواهد شد. لذا از عمده مشکلاتی که کشور با ان مواجه هست و بارها از سوی دولت مطرح شده، عدم وجود شرکتهای تخصصی، شرکتهای توانمند دراین عرصه و در نتیجه کم رنگ بودن صادرات به دلیل پررنگ تر بودن بازار داخلی کشور، ودر نهایت نادیده گرفتن رشد بازار جهانی را در پی داشته است.

در این راستا حمایت دولت بر اصلی ترین محور ها را حضور شرکتهای توانمند و تخصصی در زمینه صادرات را به عنوان نماینده و لیدر محصولات داخلی در خارج از کشور می شمارد. متاسفانه به دلیل اینکه کشورهایی که در بازار هدف امروز را تشکیل میدهند، کشورهایی هستند که به لحاظ سیاسی آشوب زده و حجم زیادی از صادرات را به خود اختصاص می دهند .لذا اهمیت کیفیت بسته بندی در این کشور ها، از اهمیت پایینی برخوردار می باشد. هر چه بخواهیم بازارهایمان را به سمت بازارهای کشورهای توسعه یافته تغییر بدهیم ضرورت بحث بسته بندی خیلی جدی مطرح می شود.

لازم است که روی این بخش تجدید نظر های را داشته باشیم و هم مهندسی مناسب تریی در این بخش، تا بتوانیم تغییرات اساسی در بخش تفکری، صنعت بسته بندی داشته باشیم. به لحاظ ارزش افزوده ایجاد شده ازاین قضیه و به لحاظ تقاضاهایی که در خارج از کشور ایجاد میکند. با توجه به اقدامات خوبی در بخش خصوصی در این رابطه انجام شده که به عضویت درآمدن در سازمان جهانی بسته­بندی WPO و  اتحادیه بسته بندی آسیایی APF را در پی داشته است.

ما میتوانیم در این نشستها و اجلاس ها با توان بسته بندی خود آشنا شده و بر اساس نیاز با بازار، تکنولوژی روز را بکار گیریم تا بتوانیم محصولات خود را به گونه ای عرضه کنیم، که مورد محبوبیت سایر کشور هاقرار بگیرد .با این هدف  نمایشگاهی هم در نمایشگاه بین اللملی برگزار میشود که امیدواریم با حضور افراد سرشناس و شرکتهای معتبر و همایشی تاثیری در رشد بخش خصوصی شاهد باشیم.

متاسفانه نکته ای که به ضرورت اینجا مطرح می شود، ما با داشتن نزدیک به ۲۰ هزار صادرکننده ایی که کشور دارد فقط کمتراز ۵% آن را در دست اقدام داریم. ۵% اگر چه برای ما اندک است اما گویای این واقعیت است، که اگر ما در این بخش تخصصی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم که در حوضه خارجی خودمان برنامه ریزی دقیق تری باشد. اگر بخواهیم مشوق هایی داشته باشیم باید این مشوق ها در اختیار شرکت هایی قرار بگیرد که کارایی و دانش را در این زمینه دارند.

انشاءا… که ما بتوانیم در این بخش کمک های آموزشی لازم را بدهیم، تا بتوانند صادرات غیر نفتی را ارتقاء دهند.

 

21 2

32 31

 

انعکاس برگزاری نشست توسعه صادرات با رویکرد صنعت بسته بندی

 

333333 33 333 3333 33333 3333333