بازدید از غرف مشارکت کنندگان و اهداء تندیس

بازدید از غرف مشارکت کنندگان و اهداء تندیس

 

جشنواره برترین ها در صنعت بسته بندی با رویکرد توسعه اشتغال پایدار